Terminpläne der Kantoreigruppen zum Download:


Terminplan Kinderkantorei an St. Marien (II/2018)
Kinderkantorei Termine 2018 II.pdf (27.53KB)
Terminplan Kinderkantorei an St. Marien (II/2018)
Kinderkantorei Termine 2018 II.pdf (27.53KB)
Terminplan Weferlinger Kantorei (2018)
Weferlinger Kantorei Termine 2018.pdf (12.77KB)
Terminplan Weferlinger Kantorei (2018)
Weferlinger Kantorei Termine 2018.pdf (12.77KB)
Terminplan Kantorei an St. Marien (2018)
Kantorei St. Marien Termine 2018.pdf (107.49KB)
Terminplan Kantorei an St. Marien (2018)
Kantorei St. Marien Termine 2018.pdf (107.49KB)