Terminpläne der Kantoreigruppen zum Download:


Terminplan Kinderkantorei an St. Marien (I/2018)
Kinderkantorei Termine I_2018.pdf (127.75KB)
Terminplan Kinderkantorei an St. Marien (I/2018)
Kinderkantorei Termine I_2018.pdf (127.75KB)
Terminplan Weferlinger Kantorei (2018)
Weferlinger Kantorei Termine 2018.pdf (12.77KB)
Terminplan Weferlinger Kantorei (2018)
Weferlinger Kantorei Termine 2018.pdf (12.77KB)
Terminplan Kantorei an St. Marien (2018)
Kantorei St. Marien Termine 2018.pdf (107.49KB)
Terminplan Kantorei an St. Marien (2018)
Kantorei St. Marien Termine 2018.pdf (107.49KB)